ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Zaručený elektronický podpis

Naša advokátska kancelária ponúka svojim klientom využitie zaručeného elektronického podpisu (ďalej v texte aj „ZEP“). Využitie ZEP prináša našim klientom najmä výraznú úsporu finančných prostriedkov, času, zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie s orgánmi verejnej správy.

Zaručený elektronický podpis v praxi

Zaručený elektronický podpis bol do právneho poriadku SR zavedený zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. V súčasnosti je zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou rovnocenným vlastnoručnému úradne osvedčenému podpisu fyzickej osoby.

Elektronicky, za použitia ZEP, je možné komunikovať najmä so súdmi Slovenskej republiky, Obchodným registrom SR, Katastrom nehnuteľností SR, Daňovými a colnými úradmi a pod..

Elektronická komunikácia (odosielanie rôznych druhov podaní vrátane ich príloh ako aj prijímanie podaní súdu a iných štátnych orgánov) s orgánmi verejnej správy prebieha priamo z našej advokátskej kancelárie, bez potreby využitia služieb poštových doručovateľov. Tým šetríme nielen čas našich klientov ale aj ich finančné prostriedky.

Výhodou ZEP je tiež skutočnosť, že v prípade väčšiny právnych podaní vyžadovaných orgánmi štátnej správy postačuje jedno listinné vyhotovenie z každého podávaného dokumentu. To pre našich klientov tiež znamená nemalú finančnú úsporu pri overovaní podpisov a fotokópii listín.

K šetreniu finančných prostriedkov našich klientov napokon dochádza aj tým, že pri využití ZEP sa súdne a správne poplatky (ktorými sú v zmysle zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, a zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch spoplatnené rôzne úkony) znižujú o 50%. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov úkonov, pri ktorých dochádza v dôsledku využitia ZEP k zníženiu poplatkov.

Rozdiel v poplatkoch:

Zápis s.r.o. a ostatných právnických osôb (okrem a.s.) Zápis akciovej spoločnosti Zápis zmeny do Obchodného registra Výpis z obchodného registra Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
S využitím ZEP 165,75 € 414,75 € 33,- € 0,33 € 33,- €
Bez využitia ZEP (v listinnej podobe) 331,50 € 829,50 € 66,- € 6,50 € 66,- €

Bližšie informácie o zaručenom elektronickom podpise získate napr. na stránke http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2010072001, http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis.1.html.