ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Služby

Náš kvalifikovaný tím poskytuje právnu pomoc vo všetkých oblastiach a odvetviach práva SR. Dominantnými oblasťami našej činnosti sú:

bullet_big Obchodné právo, a to najmä:

 • právo obchodných spoločností a družstiev /zakladanie, zmeny, zlučovanie a zrušenie spoločností a družstiev a s tým súvisiace zastupovanie v konaní pred obchodným registrom/;
 • prevody obchodných podielov a akcií;
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania;
 • fúzie a akvizície obchodných spoločností;
 • spisovanie a pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv;
 • riešenie obchodno-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní;
 • zmenkové a šekové právo;
 • právna pomoc pri organizovaní valných zhromaždení (príprava a ich vedenie) a spisovanie súvisiacej dokumentácie;
 • ochrana pred nekalou súťažou.

bullet_big Občianske právo, a to najmä:

 • tvorba a pripomienkovanie všetkých typov občianskych zmlúv;
 • pozemkové právo a právo nehnuteľností vrátane zastupovania v konaní pred katastrálnym úradom;
 • riešenie občiansko-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní;
 • náhrada škody (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia);
 • poistné právo;
 • dedičské právo;
 • ochrana osobnosti;
 • právo bytov a nebytových priestorov;
 • vlastnícke právo a iné vecné práva;
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva

bullet_big Finančné a daňové právo

bullet_big Trestné právo, a to najmä:

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní

bullet_big Právo duševného vlastníctva

bullet_big Pracovné právo, a to najmä:

 • tvorba a pripomienkovanie manažérskych zmlúv, pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru a pod.;
 • zastupovanie v pracovno-právnych sporoch;
 • poradenstvo pri skončení pracovného pomeru;
 • tvorba pracovných poriadkov.

bullet_big Rodinné právo

bullet_big Správne právo

bullet_big Zastupovanie klientov

 • v konaniach pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi, živnostenskými radmi a ďalšími orgánmi štátnej správy súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátanie zastupovania v exekučnom konaní spisovanie žalôb, odvolaní príp. iných opravných prostriedkov, koncipovanie návrhov na vykonanie exekúcie a iných podaní

Keďže našou snahou je poskytnúť našim klientom komplexné právne služby, v prípade potreby spolupracujeme pri riešení konkrétnych prípadov s odborníkmi z dotknutých oblastí. Ide najmä o súdnych znalcov, daňových a účtovných poradcov, exekútorov, notárov, konkurzných a reštrukturalizačných správcov.