ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu:

Advokátska kancelária Abelovský - Petruňo je združenie advokátov založené podľa slovenského práva, v zmysle ust. § 13 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Združenie je evidované v zozname združení vedenom Slovenskou advokátskou komorou
Kolárska 4, 813 42 Bratislava, http://www.sak.sk.

Členmi združenia sú JUDr. Radko PETRUŇO, advokát zapísaný v zozname advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou, pod registračným č. 4008 a JUDr. Miroslav Abelovský, advokát zapísaný v zozname advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou, pod registračným č. 0002.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo členom združenia ako advokátom na základe ich zápisu do príslušného zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a vydaním osvedčenia o zápise do zoznamu advokátov.

Združenie poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. Združenie poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Združenie zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú upravené zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom povinného poistenia. Členovia združenia sú poistení prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou advokátskou komorou a príslušnou poisťovňou. Bližšie informácie o poisťovateľovi, rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu a územnom rozsahu tohto poistenia poskytneme v mieste nášho sídla

Sťažnosti alebo reklamácie služieb združenia možno uplatniť v mieste sídla združenia, prípadne na Slovenskej advokátskej komore, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava

Ďalšie informácie o združení podľa zákona č. 136/2010 Z.z. možno získať na požiadanie v mieste nášho sídla, prípadne na Slovenskej advokátskej komore, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

Ďalšie informácie o združení podľa zákona č. 136/2010 Z.z., možno získať na požiadanie v mieste nášho sídla.